Menu
home
>>
สทช.11 ตรวจติดตามประเมินโครงการสร้างบ้านสร้างแบรนด์ (4s ไตรมาสที่ 1) ทางหลวงชนบท 2 ช่องจราจร บทช.หลังสวน ขทช.ชุมพร

วันที่ 13 มกราคม 2563 นายพิสิฐ ศรีวรานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 มอบหมายให้ส่วนบูรณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามประเมินโครงการสร้างบ้านสร้างแบรนด์ (4s ไตรมาสที่ 1) ทางหลวงชนบท 2 ช่องจราจร ปีงบประมาณ 2563 ในเขตพื้นที่หมวดบำรุงทางหลวงชนบทหลังสวน แขวงทางหลวงชนบทชุมพร

อื่นๆ

สทช.11 จัดฝึกอบรมสำหรับบุคลากรด้านช่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 “ด้านการควบคุมการก่อสร้างทางและสะพาน” รุ่นที่ 1/2563 เรื่อง การควบคุมการก่อสร้างทางและสะพาน

Scroll Up Skip to content