Menu
home
>>
สทช.11 ร่วมรับฟังการประชุมมอบนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ)

วันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) แขวงทางหลวงชนบท และหมวดบำรุงทางหลวงชนบทในสังกัดเข้าร่วมรับฟังการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับกรมทางหลวงชนบทของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ) ผ่านระบบ Vedio Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

อื่นๆ

สทช.11 จัดฝึกอบรมสำหรับบุคลากรด้านช่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 “ด้านการควบคุมการก่อสร้างทางและสะพาน” รุ่นที่ 1/2563 เรื่อง การควบคุมการก่อสร้างทางและสะพาน

Scroll Up Skip to content