Menu
home
>>
นายไกวัลย์ โรจนานุกูล รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่ตรวจโครงการถนนที่อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศใต้ ถนนสาย รน.5036 แยก ทช.รน.1004 – บ้านคลองจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 นายไกวัลย์ โรจนานุกูล รองอธิบดีกรมทาง หลวงชนบท นายพิสิฐ ศรีวรานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวง ชนบทที่ 11 นายพงษ์พันธ์ รัตนนิตย์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบท ระนอง นายวิวัฒน์ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการส่วนบูรณะ สทช.ที่ 11 เดินทาง ลงพื้นที่ตรวจโครงการถนนที่อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศใต้ ถนนสาย รน.5036 แยก ทช.รน.1004 – บ้านคลองจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง ระยะทาง 3.515 กิโลเมตร เพื่อนำเสนอ เข้าแผนของบประมาณประจำปี 2566

6พย64

 

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content