Menu
home
>>
สทช.11 ขอเผยแพร่บทความประจำเดือนเมษายน 2565 จำนวน 5 เรื่อง
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

สทช.11 ขอเผยแพร่บทความประจำเดือนเมษายน 2565 จำนวน 5 เรื่อง ให้บุคลากรในสังกัดทราบ และนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่างสารต่างๆ เป็นไปตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ต่อไป

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content