Menu
home
>>
ข่าวผู้บริหาร

อื่นๆ

ข่าว12พย64

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดระนอง เพื่อส่งมอบพื้นที่แขวงทางหลวงระนองให้กับโรงพยาบาล ระนอง และรับฟังการบรรยายผลการดำเนินงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคมในพื้นที่จังหวัดระนอง

นายไกวัลย์ โรจนานุกูล รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่ตรวจโครงการถนนที่อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศใต้ ถนนสาย รน.5036 แยก ทช.รน.1004 – บ้านคลองจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง

Scroll Up Skip to content